Philotelistes
Θέλετε να αντιδράσετε στο μήνυμα; Φτιάξτε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε για να συνεχίσετε.

Μη Συνδεδεμενος Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε

Έκδοση Προσωρινών Κακέκτυπων (Oκτ-Δεκ. 1861) First Athens printings-coarse print,in Greek & English

3 απαντήσεις

Πήγαινε κάτω  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

Varg83

Varg83

Έκδοση Προσωρινών Κακέκτυπων (τέλη 1861)
First Athens printings-coarse prints

Πρόκειται για έκδοση που αποτελεί συνέχεια της εξοικείωσης των Ελλήνων τεχνικών. 
Σε αυτή την περίοδο εκδόθηκαν οι αξίες των 1 λεπτού, 2 λεπτών, 5 λεπτών, 10 λεπτών, 20 λεπτών, 40 λεπτών. 
Άμεσα ξεχωρίζουν τα 5λεπτα από τους μοναδικούς Α.Ε. που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την έκδοση και την επόμενη (Επιμελημένη). Για τις υπόλοιπες αξίες, πλην αυτών των 1 λεπτού και 2 λεπτών, ξεκινά η χρήση των Α.Ε., πράγμα που σημαίνει πως πλέον στην κατάταξη παίρνουμε υπόψη και τα χαρακτηριστικά των Α.Ε.

This is printing that is a continuation of the familiarity of Greek technicians. The values of 1L, 2L, 5L, 10L, 20L, 40L were issued during this period. The 5L immediately stand out from the unique C.N. used in this version and the next (fine print). For the other values, except those 1L and 2L, the use of C.N. begins, which means that now in the ranking we take into account the characteristics of C.N.

Γενικά χαρακτηριστικά της έκδοσης.General characteristics of printing


[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]" />        [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]" />


Η μέθοδος εκτύπωσης παραμένει η σκληρή, ως εκ τούτου δεν υπάρχει ανάγλυφο. Η εκτύπωση παραμένει ‘’βαριά’’ και χονδροειδής. 
Το χρώμα δεν έχει κατανεμηθεί σωστά και ομοιομερώς με αποτέλεσμα να εμφανίζονται αλλού συσσωρεύσεις χρώματος και αλλού λευκάζοντα μέρη ή στίγματα, ιδιαίτερα στις γωνίες (1). 
Εμφανίζεται ο γνωστός λευκός περίγυρος συνήθως στο πίσω μέρος του κεφαλιού (2) και λιγότερό στην μπροστινή πλευρά (3). 
Οι γραμμές σκιάσεως της παρειάς είναι ακόμα λεπτές αλλά ακανόνιστα διακεκομμένες (4). 
Στα άκρα γίνονται πιο οξείες (μυτερές) (5) και σε αρκετές περιπτώσεις συγχέονται με κηλίδες χρώματος (6). 
Η εικόνα της κεφαλής λόγω των παραπάνω, έχει επικρατήσει να αναγνωρίζεται ως ‘’ανήσυχη’’ ή κατά άλλους ως ‘’τρομώδες’’. 
Το μετάλλιο είναι και αυτό ανομοιομερώς τυπωμένο με συσσωρεύσεις χρώματος ή λευκάζοντα μέρη. 
Οι γραμμές του τραχήλου είναι σαφέστατα χωρισμένες παρά το γεγονός πως σε μερικά σημεία μπορεί να υπάρχουν στίγματα χρώματος (7). Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό με  αντιπαραβολή γραμματοσήμων από τις Συνεχείς Εκδόσεις (1862-67). 
Οι τελείες ανάμεσα στις κυματοειδείς γραμμές τις περισσότερες φορές φαίνονται πιο έντονα τυπωμένες (8). 
Τα χρώματα είναι πιο θαμπά από την Παρισινή Έκδοση. Το χαρτί είναι καλής ποιότητας αλλά λιγότερο λείο από την Παρισινή Έκδοση. Η γόμμα είναι υποκίτρινη, λεία και συνήθως εύθραυστη. Τέλος στο χαρτί συχνά εμφανίζεται μια κίτρινη επίχριση (yellow cast), χαρακτηριστικό των Προσωρινών εκδόσεων.

The printing method remains hard, so there is no embossing. Printing remains "heavy" and rough. The paint is not evenly and evenly distributed, resulting in paint stains elsewhere and whitening spots or spots elsewhere, especially in the corners (1). The familiar white circle usually appears on the back of the head (2) and less on the front (3).
The shading lines of the cheek are still thin but irregularly dashed (4). The edges become sharper (pointed) (5) and in many cases are confused with spots of color (6). The image of the head due to the above, has prevailed to be recognized as "anxious" or according to others as "scary"|
The medal is also unevenly printed with accumulations of color or bleaching parts. The lines of the cervix are clearly separated despite the fact that in some places there may be spots of color (7). This is easily understood by comparing stamps from the Consecutive Athens printings (1862-67).
The dots between the wavy lines often appear more boldly printed (8. The colors are duller than the Paris print. The paper is of good quality but less smooth than the Paris print. The gum is pale yellow, smooth and usually brittle. Finally, a yellow cast often appears on the paper, characteristic of these printings

Varg83

Varg83

Οι Αριθμοί Ελέγχου είναι περίπου 6,5 χιλιοστά. Υπάρχουν σε όλες τις αξίες πλην των 1 και 2 λεπτών. Λόγω της χρήσης τους για πρώτη φορά, η εκτύπωσή τους είναι ευκρινέστατη, με τη μια πλευρά (δεξιά) ισχυρά σκιασμένη και την αριστερή τριχοειδής. Ο χρωματισμός τους είναι ζωηρός και βαθύτερος σε σχέση με την εικόνα αλλά πάντα στο χρωματισμό της όψης. Ισχυρό χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι διακρίνονται κουκίδες ή αλλιώς θρόμβοι χρώματος κυρίως στη σκιασμένη πλευρά (τα βελάκια δείχνουν τα σημεία).

The Control Numbers are about 6.5 mm. Available in all values except 1 and 2L. Due to their use for the first time, their printing is very clear, with one side (right) strongly shaded and the left capillary. Their coloring is vivid and deeper in relation to the image but always in the coloring of the face. A strong feature is the fact that dots or clots of color can be seen mainly on the shaded side (arrows indicate the points).

[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]" />
Ο Αριθμός Ελέγχου των 5λεπτων που εμφανίζεται ΜΟΝΟ στις Προσωρινές Εκδόσεις (Κακέκτυπες και Επιμελημένες). 
The 5L Control Number displayed ONLY in the Provisional Editions[coarse & fine]Έχει επεξεργασθεί από τον/την Varg83 στις Παρ Ιαν 26, 2018 8:09 pm, 1 φορά

Varg83

Varg83

1 λεπτό lepto
Σπάνιο γραμματόσημο. Διακρίνεται από τον περίγυρο της κεφαλής και τις λευκάζουσες γωνίες. Δεν πρέπει να συγχέονται με τα κακέκτυπα της Παρισινής Έκδοσης και αυτό φαίνεται από τις γραμμές σκιάσεως της παρειάς που δεν καταλήγουν σε τελείες αλλά σε οξυνόμενες γραμμές. Ο χρωματισμός είναι Σοκολατί σε διάφορους τόνους. Ισχύουν τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της έκδοσης. Rare stamp. It is distinguished by the white spots, front & behind of the head,and the whitening corners. They should not be confused with Paris printings and this can be seen from the shading lines of the cheek that do not end in dots but in sharpened lines. The coloring is Chocolate in various tones. The other features of the version apply.
[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]" />    [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]" />Δυο δείγματα του 1λεπτου Κακέκτυπου.

Varg83

Varg83

2 λεπτά


Συνήθως μια λευκάζουσα γραμμή διαγώνια διατρέχει τις γραμμές σκιάσεως της παρειάς (1). Γενικά οι τελείες ενώνονται με τις κυματοειδείς γραμμές (2). Ισχύουν και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της έκδοσης που αναφέρθηκαν. 


Ο χρωματισμός είναι το καφέ και εμφανίζεται κυρίως σε αποχρώσεις μπιστρ. Έχει πάρει το όνομά του από τη λέξη bistre που είναι μια μίξη καφέ στον τόνο του σταχτί (από το bistre soot= το σταχτί χρώμα της ''καπνιάς'', της αιθάλης). Σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα χρωματολογίας είναι το 
 

[b]

[b]Usually a whitening line runs diagonally across the shading lines of the cheek (1). The dots are generally joined by the wavy lines (2). The other features of the version mentioned also apply.
The color is brown and appears mainly in bistro shades. It gets its name from the word bistre which is a mixture of coffee in the tone of ash (from bistre soot = the ash color of "smoke", soot). According to international chromatology systems are:

e:[/b][/b]


Βέβαια στην πράξη ο χρωματισμός μπορεί να διαφέρει και αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως ο συνδυασμός με το χαρτί, οι αναλογίες στο χρώμα και η αλλοίωση λόγω χρόνου.  


Of course in practice the coloring can be different and this depends on many factors such as the combination with the paper, the proportions in the color and the alteration due to time.


[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]" />
Αναφέρεται και το σπάνιο σκέτο καφέ, πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί η έκφραση ''καφέ σε αχυρόχρωμο'' γνωστό ως ''straw''


[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]" />

Varg83

Varg83

5 λεπτά lepta
Αναγνωρίζονται από τους μοναδικούς Αριθμούς Ελέγχου. Το χαρτί είναι πρασινωπό. Κύριες παραλλαγές του χρώματος είναι το στακτοπράσινο, το ελαιώδες πράσινο και διάφορες αποχρώσεις του πράσινου. 

They are recognized by the unique Control Numbers. The paper is greenish. The main color variations are gray-green, oily green and various shades of green.
[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]" />   [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]" />

Varg83

Varg83

10 λεπτά lepta
Το χαρτί είναι πρασινοκυανωπό. Οι χρωματισμοί είναι το άτονο πορτοκαλί και το κιτρινοπορτοκαλί. Υπάρχει και ένας τρίτος, σπανιότερος χρωματισμός που σε μερικούς καταλόγους αναφέρεται ως ‘’σαρκόχρωμο’’ (salmon) και αλλού ως κιννάβαρι (vermilion). Είτε με την πρώτη είτε με τη δεύτερη ονομασία η ουσία είναι πως αναφέρεται στην ύπαρξη κοκκινωπού χρώματος στην απόχρωση. Στις εικόνες φαίνονται δείγματα από τις αποχρώσεις κατά σειρά το άτονο (ή ωχρό) πορτοκαλί, το κιτρινοπορτοκαλί και το vermilion.The paper is greenish-cyan. The colors are dull orange and yellow-orange. There is a third, rarer coloration that in some catalogs is referred to as "salmon" and elsewhere as vermilion. Either with the first or with the second name, the essence is that it refers to the existence of a reddish color in the shade. The pictures show samples of the shades in the dull (or pale) orange, yellow-orange and vermilion, respectively.


  [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]  


         [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]                                            [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.] Δείγμα Α.Ε.αυτής της περιόδου. Είναι φανερό                                                                                                                                                   και το σφάλμα (διπλοί Α.Ε.) double C.N.


[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]" />Έχει επεξεργασθεί από τον/την Varg83 στις Παρ Ιαν 26, 2018 8:51 pm, 1 φορά

Varg83

Varg83

20λεπτά LEPTAΤο χαρτί είναι κυανωπό. Το πάχος κυμαίνεται από το κανονικό ως το χοντρό χαρτί. Υπάρχουν διάφορες αποχρώσεις του μπλε. Οι Αριθμοί Ελέγχου είναι βαθύτερης απόχρωσης, στο χρωματισμό του ινδικού μπλε.

The paper is cyan. Thickness ranges from normal to thick paper. There are several shades of blue. The Control Numbers are a deeper shade, in the color of indigo blue.
    [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]       [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

Varg83

Varg83

40 λεπτά lepta
Γνωστότερη παλαιότερη ημερομηνία κυκλοφορίας είναι η 31/1/1862. Διάφοροι κατάλογοι αναφέρουν διάφορα πάχη στο χαρτί, από λεπτό έως χοντρό. Ο χρωματισμός τους είναι κυανό και σπανιότερα πρασινοκύανο. Αναφέρονται δύο αποχρώσεις, το μωβ και το άτονο μωβ. Σημειώνεται πως ο όρος μωβ ή βιολέ (mauve/violet) αναφέρεται στο ίδιο χρώμα ως μωβ ''ψυχρό'', σε αντίθεση με το μωβ που αναγράφεται στα αγγλικά ως purple και αντιστοιχεί σε μωβ που κοκκινίζει (δηλαδή μωβ πιο ''ζεστό'').

The best known older release date is 31/1/1862. Various catalogs list different thicknesses of paper, from thin to thick. Their color is blue and rarely green cyan. Two shades are mentioned, purple and dull purple. It is noted that the term purple or violet (mauve / violet) refers to the same color as "cold" purple, in contrast to purple which is written in English as purple and corresponds to purple that blushes (ie purple "warmer" ).

   [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]             [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

Παναγιώτης Ρασσιάς

Παναγιώτης Ρασσιάς

Παραθέτω και εγώ με τη σειρά μου μερικά,πιστεύω ενδιαφέρον,γραμματόσημα,πάνω στη ανάδειξη αυτής της έκδοσης.
Ξεκινάω με 5λ σταχτοπράσινο,με ελαφρά διπλοεκτυπωμένα τον ΑΕ ,που,όπως και στο παραπάνω παράδειγμα του varg, εδώ αυτές οι περιπτώσεις είναι μικρότερης έκτασης από τις μεταγενέστερες εκδόσεις,με συνέπεια παράδειγμα σαν το δικό μου να εχει μια υπεραξία του X2 τουλάχιστον:

double C.N.[light]

[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

Παναγιώτης Ρασσιάς

Παναγιώτης Ρασσιάς

Στη συνέχεια θέλω να αναδείξω το φαινόμενο της επίχρισης.
Τι είναι αυτό?
σε αρκετές περιπτώσεις,σε αυτη τη έκδοση,στις αξίες των 5λ,10λ και 20λ παρατηρούμε μια γενική απόχρωση που καλύπτει όλη την εμπρός επιφάνεια,δινοντας μια εντύπωση κιτρινισμού[5λ-10λ] ή σε άλλες περιπτώσεις γκρι ατμοσφαιράς στην όλη εμφάνιση[5λ-20λ].
Στους παλαιότερους καταλόγους αυτη ή περίπτωση έπαιρνε υπαραξία της τάξης του 30% με 50%,πράγμα που μετά και την έκδοση του hellas αυτο μόνο καταγράφεται.Στο σεμινάριο της ΦΕΑ που το έθιξα στον Γ.Περιστάνογλου,το ανάφερε σαν ελάσσονος σημασίας...]

Then I want to highlight the phenomenon of coating. What is this? in several cases, in this version, in the values of 5l, 10l and 20l we observe a general shade that covers the entire front surface, giving an impression of yellowing [5l-10l] or in other cases gray sense in the whole appearance [5l-20l ]. In the older catalogs, this case took on a value of 30% to 50%, which after the publication of hellas, this is only recorded.

Πορτοκαλί
[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

Παναγιώτης Ρασσιάς

Παναγιώτης Ρασσιάς

Τέλος το σπανιότατο ανάποδο ''1'',σε πορτοκαλί:
'1' inverted


[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

Αρέσει στον χρήστη νικος

Admin

Admin
Admin

9

https://philotelists.forumgreek.com

Admin

Admin
Admin

1861

https://philotelists.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης