Philotelistes
Θέλετε να αντιδράσετε στο μήνυμα; Φτιάξτε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε για να συνεχίσετε.

Μη Συνδεδεμενος Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε

Εκδοση νέων αξιών, Παρισινή 1876-New values Paris printings,in Greek & English

2 απαντήσεις

Πήγαινε κάτω  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

Admin

Admin
Admin

Κατά το έτος 1875, και συγκεκριμένα στις 7 -ή 19 με το νέο ημερολόγιο- Απριλίου του 1875 η χώρα μας προσχώρησε στη Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση, την γνωστή με τα αρχικά της UPU. Ως ημέρα αποδοχής των διεθνών ταχυδρομικών τελών ορίσθηκε η 1η Ιουλίου 1875.
Με αυτή την κίνηση υποχρεωθήκαμε να ακολουθήσουμε δύο σημαντικούς κανόνες, οι οποίοι ήταν:
-υποχρεωτική προπληρωμή των τελών στις ταχυδρομικές αποστολές, δηλ. επικόλληση των γραμματοσήμων όταν έφευγε η επιστολή και όχι όπως πριν, που το έστελνε κάποιος χωρίς γραμματόσημα με αποτέλεσμα κατά την άφιξη του ο παραλήπτης πλήρωνε το αντίστοιχο αντίτιμο των γραμματοσήμων και αυτά επικολλούνταν στην επιστολή.
-πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή την κατάργηση της εκ των υστέρων αγοράς και επικόλλησης των γραμματοσήμων, πρόβαλε επιτακτική η έκδοση εναρίθμων γραμματόσημων,προς συμπλήρωση των ελλιπών τελών.

-δημιουργία και κυκλοφορία δύο νέων αξιών γραμματοσήμων, συγκεκριμένα οι αξίες των 30 & 60 λεπτών. Ασφαλώς η διακίνηση γινόταν και με συνδυασμούς άλλων αξιών για να επιτευχθεί το αντίστοιχο τέλος, πλην όμως η υποχρέωση αφορούσε και την χρωματική ποικιλία, με σαφή εγκύκλιο για απόχρωση καφέ για τα 30λ και πράσινο για τα 60λ.
In the year 1875, and specifically on the 7th or 19th with the new calendar - April 1875 our country joined the Universal Postal Union, known by the initials of UPU. The day of acceptance of international postage was set July 1, 1875. With this move we had to follow two important rules, which were:
-mandatory prepayment of fees for postal items, ie affixing of stamps when the letter left and not as before, sent by someone without stamps so that on arrival the recipient paid the corresponding price of the stamps and these were affixed to the letter.

-on this issue, ie the abolition of the ex-post purchase and affixing of stamps, the issuance of tax stamps was imperative, in order to supplement the incomplete fees.
-creation and circulation of two new stamp values, namely the values of 30 & 60 lepta. Of course, the trafficking was done with combinations of other values to achieve the respective end, but the obligation also concerned the color variety, with a clear circular for brown shade for 30l and green for 60l.


Η Ελληνική κυβέρνηση ανάθεσε εκ νέου στο χαράκτη Barre, μετά την κατασκευή των εκτυπωτικών πλακών το 1860-1, για την έκδοση των πρώτων γραμματοσήμων, και το εντυπωσιακό αποτέλεσμα της δουλείας του. Ο Βarre έχοντας την πρότερη εμπειρία πάνω στο θέμα και από τη στιγμή που επιλέχτηκε και πάλι η ίδια παράσταση, η μεγάλη κεφαλή του Ερμού, έθεσε την εργασία του με πολύ γρήγορους ρυθμούς, αλλά παράλληλα και με μια νέα μέθοδο:
Ακολουθώντας την τακτική  που εφάρμοσε το 1861, δηλαδή την κατασκευή δύο μεταλλικών στοιχείων των 30 και 60, τα τοποθέτησε στη μήτρα του γραμματοσήμου, εκατέρωθεν της λέξης ΛΕΠΤ. Στη συνέχεια εφάρμοσε την νέα μέθοδο το γαλβανοπλαστικό λουτρό. Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε τα πρώτα 15 χάλκινα έκτυπα κάθε αξίας, τα οποία κόλλησε μεταξύ τους δημιουργώντας την πρώτη 15άδα. Με την χρήση εκ νέου της ίδιας μεθόδου δημιούργησε 20 ίδιες 15άδες. Έτσι, με την νέα και γρήγορη αυτή μέθοδο κατάφερε να συγκροτήσει μια ενιαία πλάκα 300 εκτύπων σε αντίθεση με την προηγούμενη πρακτική των 150 εκτύπων.

Η εμφάνιση των νέων γραμματοσήμων ήταν και πάλι, σε σύγκριση με τις εκδόσεις του 1861, άριστης εμφάνισης, συγκρινόμενα με τα γραμματόσημα των άλλων χωρών. Χρησιμοποιήθηκε η σκληρή μέθοδος, χωρίς ανάγλυφο με χρήση άριστης εκτομής (το λεγόμενο découpage), αποτέλεσμα της εμπειρίας των Γάλλων τεχνικών, πάντα σε άριστης ποιότητας χαρτί. Τα χαρακτηριστικά της παράστασης έχουν όλα τα στοιχεία της πρώτης έκδοσης, που δομούνται από λεπτές και διακεκομμένες γραμμές σκίασης, βάθος μεταλλίου ομοιόμορφα εκτυπωμένο και γωνίες με σαφή διάκριση των κυματοειδών γραμμών και των τελειών ανάμεσά τους.
The Greek government reassigned engraver Barre, after the construction of the printing plates in 1860-1, for the issuance of the first stamps, and the impressive result of his work. Having the previous experience on the subject and from the moment that the same show was chosen again, the big head of Hermes, Barre set his work at a very fast pace, but at the same time with a new method:
-Following the tactics he applied in 1861, that is, the construction of two metal elements of 30 and 60, he placed them in the matrix of the stamp, on either side of the word ΛΕΠΤ. Then the galvanoplastic bath applied the new method. In this way he created the first 15 bronze prints of any value, which he glued together creating the first 15. Using the same method again, he created 20 identical 15 groups. Thus, with this new and fast method he managed to assemble a single plate of 300 prints in contrast to the previous practice of 150 prints.

The appearance of the new stamps was again, compared to the 1861 editions, of excellent appearance, compared to the stamps of other countries. The hard method was used, without embossing with the use of excellent excision (the so-called découpage), a result of the experience of French technicians, always on excellent quality paper. The features of the show have all the elements of the first Paris 1861 printings, which are structured by thin and dashed shading lines, medal depth evenly printed and angles with a clear distinction between the wavy lines and the dots between them.

Να σημειώσουμε εδώ πως υπάρχουν δύο σημαντικές διαφορές με τις μέχρι τώρα αξίες:
-δεν υπάρχουν αριθμοί έλεγχου στη πίσω πλευρά, μετά από απόφαση που λήφθηκε κάποια στιγμή μέσα στο 1875 (αλλά δεν αποτυπώνεται σε κάποιο διάταγμα (το οποίο όμως πολύ πιθανόν να μην έχει ακόμη εντοπισθεί) αν και ταυτόχρονα με τις νέες αξίες τυπώνονταν και κυκλοφορούσαν οι παλαιότερες αξίες της έκδοσης 1875-1880.
-τα λευκά περιθώρια περιμετρικά του γραμματοσήμου έχουν αισθητή διαφορά μήκους που αυξάνεται από 0,7 mm σε 1,1 mm περίπου τώρα.
- Στις πλάκες των αξιών του 1861 η απόσταση μεταξύ των γραμματοσήμων είναι 2,1 mm, ενώ στις πλάκες του 1876 ανέρχεται σε 2,8mm, αφήνοντας με τον τρόπο αυτό μεγαλύτερο κενό για την κοπή με μεγαλύτερη ευχέρεια από τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους των γραμματοσήμων από το φύλλο.

Note here that there are two important differences with the values so far:
-there are no control numbers on the back, after a decision taken at some point in 1875 (but not reflected in a decree (which, however, most likely has not yet been identified) although at the same time with the new values were printed and circulated the older ones values of the edition 1875-1880.
-the white margins around the perimeter of the stamp have a noticeable difference in length that increases from 0.7 mm to about 1.1 mm now. - In the 1861 value plates the distance between the stamps is 2.1 mm, while in the 1876 plates it amounts to 2.8 mm, thus leaving a larger gap for cutting more easily by the postal clerks of the stamps from ply.

[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]Έχει επεξεργασθεί από τον/την Admin στις Παρ Σεπ 10, 2021 12:43 pm, 6 φορές συνολικά

https://philotelists.forumgreek.com

Admin

Admin
Admin

Ασφαλώς υπήρξαν και δοκιμαστικά τραβήγματα,όπως και στις εκδόσεις του 1861 στο Παρίσι.Παρακάτω παρουσιάζονται δύο σπανιότατα αντίτυπα των αξιών,προερχόμενα απο την κορυφαία συλλογή ''Κασσάνδρα'' του μεγαλύτερου Ελληνα συλλέκτη Σ.Ανδρεάδη:
Of course, there were also test shots, as in the 1861 editions in Paris. Below are two very rare copies of the values, coming from the top collection "Kassandra" of the greatest Greek collector S. Andreadis:
[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]Έχει επεξεργασθεί από τον/την Admin στις Παρ Σεπ 10, 2021 12:30 pm, 3 φορές συνολικά

https://philotelists.forumgreek.com

Admin

Admin
Admin

Ακόμα,άλλη μια σπάνια περίπτωση,ένα φύλλο των 150,προφανώς το μοναδικό που κυκλοφορe;i,λογικά υπάρχει ένα ακόμα φυλαγμένο στο φιλοτελικό μουσείο.
Εδω απο δημοπρασία του οίκου Feldman,εκποίηση συλλογής Ζαχαριάδη,του 2002:

Yet, another rare case, a sheet of 150, obviously the only one in circulation, logically there is another kept in the philatelic museum. Here from an auction by Feldman, sale of Zachariadis collection, 2002:

[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]Έχει επεξεργασθεί από τον/την Admin στις Παρ Σεπ 10, 2021 12:32 pm, 1 φορά

https://philotelists.forumgreek.com

Admin

Admin
Admin

Και τέλος,πάνω στη μελέτη της μεγάλης κεφαλής,ένα πολυ ενδιαφέρον πεδίο είναι η αναγνώριση και ανάδειξη των σφαλμάτων πλάκας.Ομως λόγω ότι η χρήση των πλακών αυτων ήταν σχετικά περιορισμένου χρονικού διαστήματος[60 λ] και με μικρο όγκο ζήτησης αυτών των αξιών,στη Παρισινή έκδοση εμφανίζονται πολύ λίγες τέτοιες περιπτώσεις.
Στα 60λ δύο :
θέση 49 αριστερής πλάκας
And finally, on the study of the large head, a very interesting case study is the identification and highlighting of plate flaw. Paris print very few such cases occur.
At 60l two:
position 49 left plate

[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]


θέση 133 αριστερής πλευράς-position 133 left side


[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]Έχει επεξεργασθεί από τον/την Admin στις Σαβ Σεπ 11, 2021 10:49 am, 2 φορές συνολικά

https://philotelists.forumgreek.com

Theosal

Theosal

Να προσθέσω και εγώ μερικές φωτογραφίες που έχουν σχέση με την έκδοση αυτή των νέων αξιών των 30 και 60 λεπτών, αλλά πιο συγκεκριμένα των 30 λεπτών:

1. Ένα από τα 2 proof (το ένα βρίσκετα ιστη Συλλογή Κασσάνδρα και εικονίζεται παραπάνω) μήτρας της αξίας των 30 λεπτών που τυπώθηκαν από τον Barre.
[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]


2. Essay 30λέπτου της Παρισινής έκδοσης, καφέ σε κιτρινωπό δικτυωτό χαρτί. Η φωτό από Δημοπρασία 466 του Καραμήτσου, Lot 00010.
[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

Theosal

Theosal

Επίσης, θα αναρτήσω εδώ το έγγραφο με το οποίο ο βασιλιάς Γεώργιος Ι, ορίζει τους Alexander Mansola, Διευθυντή του Τμήματος του Υπουργείου των Εσωτερικών, Ιππότη της Βασιλικής Τάξης καθώς και τον A.H. Bétam, Πρέσβυ της Ελλάδας στη Γενεύη, ως πληρεξούσιους να συμμετάσχουν και να υπογράψουν στο Διεθνές Ταχυδρομικό Συνέδριο της U.P.U., όπου ορίστηκαν οι τιμές των ταχυδρομικών τελών μεταξύ Ελλάδας και κρατών του εξωτερικού (όχι βέβαια μόνον) με ημερομηνία {εγγράφου} 20.09 (2.10).1874.
[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

Το έγγραφο εξέθεσε για πρώτη φορά ο Fanchini, στο άρθρο του The LHH dies, plates, die proofs & plate-proofs.Έχει επεξεργασθεί από τον/την Theosal στις Τετ Απρ 17, 2019 8:10 pm, 1 φορά

Theosal

Theosal

Και τέλος, αλλά θα υπάρξουν και άλλες αναρτήσεις, εκτός από συμπληρώσεις και διορθώσεις σε κείμενα, εδώ βλέπετε τον Ορισμό του Albert Barre ως μέλος του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος από το βασιλιά Γεώργιο Ι, το έτος 1877.

Θα πρέπει να πούμε ότι το 1862 ο ίδιος βασιλιάς είχε χρήσει τον ίδιο χαράκτη και πάλι (ως πρώτη φορά) Ιππότη του Τάγματος του Σωτήρος.
Το κείμενο αναγράφει τα εξής:

Γεώργιος Α'

Βασιλεύς των Ελλήνων

                                                         Απονέμωμεν τω Κυρίω Albert Barre ..........
                                                         τον Σταυρόν του Ταξιάρχου (διόρθωση)
                                                         του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος.
                                                         Προς επίγνωσιν τούτου, εκδίδωμεν το παρόν Δίπλωμα, υπογεγραμμένον παρ' Ημών και προσ-
                                                         υπογεγραμμένον παρά του Ημετέρου επί των Εξωτερικών Υπουργού.
                                                         Εν Αθήναις, την τριακοστήν πρώτην του μηνός Μαρτίου του Χιλιοστού οκτακοσιοστού εβδομηκοστού
[size=13]                                                         εβδόμου σωτηρίου έτους.
[/size]
[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]Έχει επεξεργασθεί από τον/την Theosal στις Πεμ Μαρ 09, 2023 9:04 am, 1 φορά

Theosal

Theosal

Και αφού εμπλουτίζουμε το υλικό προς τέρψιν, απόλαυσιν και γνώσιν των φίλων μας ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΤΩΝ και εμπόρων που παρακολουθούν το φόρουμ μας, ας προσθέσω και αυτό το proof (όπως το περιγράφουν οι έμποροι) ή essay (όπως το θέλουμε να το λέμε εμείς), αλλά ΜΟΝΟΝ ΔΟΚΙΜΙΟ στα ελληνικά προς αντίκρουση των φίλων μας φιλοτελιστών εκ του εξωτερικού.


Κωνσταντινίδη (Konst.) 56 Δοκ.ΙΙ 4: Παρισινό 30λεπτο σε βαθύ καφέ με έντονη διπλή εκτύπωση. Πολύ καλή κατάσταση διατήρησης, το δεύτερο είναι περιφερειακό. (Μέχρι στιγμής έχω δει μόνον δύο-τρία αντίτυπα αυτού του δοκιμίου!!!)

[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

Αρέσει στον χρήστη René

Theosal

Theosal

Να κάνω μια διόρθωση μόνον: Στο Φιλοτελικό και Ταχυδρομικό Μουσείο στην Αθήνα σώζεται το ΔΕΞΙ μισό του φύλλου των παρισινών 60λέπτων, ενώ άλλο ένα μισό, το ΑΡΙΣΤΕΡΟ, σώζεται σε συλλογή συλλέκτη που ζει στην Αμερική, όπως και αυτό το δεξί μισό φύλλου που παρατίθεται πιο πάνω από τον Admin.

Όσο για Παρισινά 30λεπτα, από όσο γνωρίζω, δεν σώζεται κάποιο τμήμα φύλλου στο Φιλοτελικό και Ταχυδρομικό Μουσείο στην Αθήνα.
[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

Αρέσει στον χρήστη René

Admin

Admin
Admin

2

https://philotelists.forumgreek.com

Theosal

Theosal

Μια επισκόπηση των Σφαλμάτων Πλάκας των τριών εκδόσεων 1876-1882, επιπλέον των δοκιμίων των 30λέπτων. 
An abstract of the Plate Flaws of the three issues 1876-1882, plus the proofs of the 30 lepta stamps.
[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]Έχει επεξεργασθεί από τον/την Theosal στις Τετ Μαρ 08, 2023 6:30 pm, 1 φορά

Αρέσει στον χρήστη René

Theosal

Theosal

[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

Αρέσει στον χρήστη René

Theosal

Theosal

[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

Αρέσει στον χρήστη René

Theosal

Theosal

[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

Αρέσει στους χρήστες italos1982, artaleo, costasirun και René

Admin

Admin
Admin

1876

https://philotelists.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης