Philotelistes
Θέλετε να αντιδράσετε στο μήνυμα; Φτιάξτε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε για να συνεχίσετε.

Μη Συνδεδεμενος Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε

Έκδοση Καθαρισμένων Πλακών (1867 έως 1869)-cleaned plates printings ,in Greek & English

3 απαντήσεις

Πήγαινε κάτω  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

Varg83

Varg83

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (1867 έως 1869)

    CLEANED PLATES PRINTINGS


Πρόκειται για μια έκδοση που ονομάστηκε έτσι μετά τον επιμελημένο καθαρισμό των πλακών ως αναγκαιότητα μετά από την 6ετή συνεχή χρήση τους, ιδιαίτερα σε αξίες που χρησιμοποιήθηκαν αρκετά (πχ 20λεπτα, 10λεπτα). Είναι εύλογα κατανοητό ότι λόγω των μέσων της εποχής και των πιεσμένων ταχυδρομικών αναγκών ο καθαρισμός δεν έγινε σε όλες τις πλάκες χρονικά μαζί.

This is a version that was so named after the careful cleaning of the plates, as a necessity, after 6 years of continuous use, especially at values that were used a lot (eg 20 lepta, 10 lepta). Cleaning was not done on all plates at the same time.


Εκτυπώθηκαν οι αξίες των 1, 2, 5, 10, 20, 40 λεπτών σε αυτό το χρονικό διάστημα
Η αξία των 80 λεπτών (το γνωστό με το πεπλατυσμένο ‘’0’’ στους Α.Ε.), εκτυπώθηκε αργότερα (1873). Για την κατάταξή του, κάποιοι τα δέχονται στην περίοδο αυτή, κάποιοι στην περίοδο 1871-76. Τα γνωρίσματά του είναι γνωρίσματα ‘’Καθαρισμένων Πλακών’’ αφού η πλάκα καθαρίστηκε αλλά δεν τυπώθηκαν γραμματόσημα σε αυτή την περίοδο χρονολογικά (λόγω μη ζήτησης αυτής της αξίας). Κατατάσσοντας τα γραμματόσημα βάση των χαρακτηριστικών, μπορούμε τα εν λόγω 80λεπτα να τα κατατάξουμε εδώ. Κατατάσσοντάς τα χρονολογικά και μόνο, μπορούμε να τα εντάξουμε στην περίοδο 1871-76. Προσωπικά πιστεύω πως και τα δυο είναι σωστά, ανάλογα με τον προσδιορισμό που δίνουμε στην  κατάταξή μας.

Were printed the values ​​of 1, 2, 5, 10, 20, 40 lepta,during this time.
. The value of 80 lepta (known as the flattened "0" in C.N.), was printed later (1873). For its classification, some accept them in this period, some in the period 1871-76. Its features are "Cleaned Plates" since the plates was cleaned but no stamps were printed in this period chronologically (due to non-demand for this value). By classifying stamps based on features, we can classify those 80 minutes here. By classifying them chronologically only, we can include them in the period 1871-76. Personally, I believe that both are correct, depending on the definition we give to our ranking.

Η μέθοδος εκτύπωσης είναι η μαλακή μέθοδος, πιθανά χωρίς νέα εκτομή. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούμαστε από την απουσία ανάγλυφου (αν και η μέθοδος είναι η ‘’μαλακή’’) εκτός ορισμένων εξαιρέσεων όπως τα 10λεπτα.

The printing method is the soft method, possibly without a new decoupage. We are led to this conclusion by the absence of relief (although the method is "soft") with some exceptions such as 10 minutes.

Η εικόνα είναι καθαρή και εκτυπωμένη καλά. Η επιγραφή ‘’ΕΛΛ ΓΡΑΜΜ’’ αλλά και η κάτω επιγραφή της αξίας είναι πιο παχιές από τις άλλες εκδόσεις (1). Το ίδιο συμβαίνει και στους μαιάνδρους δεξιά και αριστερά. 
Η μελάνη που χρησιμοποιήθηκε ήταν πιο αραιή και αυτό είχε ως αποτέλεσμα η εικόνα να εμφανίζεται πιο θαμπή ή ωχρή.
Το μετάλλιο εμφανίζει πολλά λευκά στίγματα (2). Το κεφάλι φαίνεται πιο ‘’υπερυψωμένο’’ και μεγαλύτερο από τις άλλες εκδόσεις.
Οι γραμμές σκιάσεως της παρειάς γενικά είναι μακριές χωρίς να οξύνονται στα άκρα (3). Γενικά είναι συνεχείς αλλά δεν έχουν το ίδιο πάχος συνήθως και για αυτό δίνουν την εντύπωση με μια πρώτη ματιά ότι μπορεί να διακόπτονται, χωρίς όμως να σημαίνει πως δεν μπορούμε να βρούμε γραμμές που διακόπτονται, απλά δεν είναι χαρακτηριστικό για αυτή την έκδοση.

The image is clear and well printed. The inscription "ΕΛΛ.ΓΡΑΜΜ.''and the lower inscription of the value are thicker than the other editions (1). The same goes for the meanders on the right and left.
The ink used was thinner and this made the image appear duller or dimmer.
The medal shows many white spots (2). The head looks more "elevated" and larger than the other versions.
The shading lines of the cheek are generally long without sharpening at the ends (3). They are generally continuous but usually not the same thickness and therefore give the impression that they can be interrupted, but this does not mean that we can not find lines that are interrupted, it is simply not typical for this version.


Οι γραμμές του αυχένα είναι διακριτές μεταξύ τους (4), αν και σε μερικά τραβήγματα ή θέσεις μπορεί να ενώνονται με στίγματα μελάνης. Δεν είναι όμως εκτυπωμένες βαριά.
Οι γωνίες φαίνεται να λευκάζουν αλλά είναι η εντύπωση που μας δημιουργείται λόγω του συνδυασμού της αραιής μελάνης και της ελαφριάς εκτύπωσης. Επίσης είναι σαφής και φωτεινές (5).

The lines of the neck are distinct from each other (4), although in some printings at different positions they may be joined by ink spots. But they are not heavily printed.
The corners seem to whiten but it is the impression we get due to the combination of thin ink and light printing. It is also clear and bright (5).


The paper is of good to excellent quality in lighter colors than the image.

The Control Numbers are generally equal to the sides and the shading difference (1) is slowly disappearing. They have a heavy print and the shades are deeper than the image (2).


Το χαρτί είναι καλής έως άριστης ποιότητας σε χρωματισμούς ελαφρότερους της εικόνας.
Οι Αριθμοί Ελέγχου γενικά παρουσιάζουν εξίσωση στις πλευρές και σιγά σιγά εξαφανίζεται η διαφορά σκίασης (1). Έχουν βαριά εκτύπωση και οι αποχρώσεις είναι βαθύτερες από την εικόνα (2).    

   [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]         [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

Varg83

Varg83

1 λεπτό
  lepto


Η αξία του 1 λεπτού αυτής της περιόδου διακρίνεται από τον άτονο χρωματισμό, κατ’ άλλους στακτωπό. Τα γραμματόσημα έχουν έντονο το κόκκινο στοιχείο στους χρωματισμούς τους (άλλα λιγότερο, άλλα περισσότερο). Ακολουθούν τα γενικά χαρακτηριστικά της έκδοσης. 
Κύριοι χρωματισμοί το καφέ-κόκκινο (σε διάφορους τόνους από βαθύ έως πιο απαλό), το γκρι-καφέ (σε διάφορους τόνους) και το λεγόμενο ‘’fawn’’ που αναφέρεται σε μια απόχρωση άτονη απόχρωση του καφέ-κίτρινου.

The value of 1 lepto of this period is distinguished by the dull coloring, according to others it is greyish. Stamps have a strong red element in their colors (some less, some more). The following are the general characteristics of the version.
The main colors are brown-red (in various tones from deep to softer), gray-brown (in different tones) and the so-called "fawn" which refers to a light shade of brown-yellow.              Καφέ-κόκκινο brown-red              Καφέ-γκρι   gray-brown
       
            [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]               [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

                            
                                Καφέ-κίτρινο (fawn)
 
           [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

Varg83

Varg83

2 λεπτά
     lepta


Τα  2λεπτα αυτής της περιόδου, έχουν χαρτί άριστης ποιότητας και μπροστά από δυνατό φως φαίνεται πιο ‘’λαμπερός’’ από το χαρτί των προηγούμενων περιόδων. Το χρώμα του είναι σιτόχρωμο και το πάχος είναι από λεπτό έως κανονικό (μέτριο). Χαρακτηριστικό της εικόνας είναι ο πολύ άτονος χρωματισμός σε σημείο που να μη διακρίνονται λεπτομέρειες της εικόνας με σαφήνεια. Ο βασικός χρωματισμός είναι το σιτόχρωμο-γκρι και σε άτονο σιτόχρωμο-γκρι. Η εκτύπωση είναι καθαρή. Διακρίνεται πολύ ελαφρά το ανάγλυφο.

The 2 lepta of this period have excellent quality paper and in front of strong light it looks more "bright" than the paper of previous periods. Its color is wheat and the thickness is from thin to normal (medium). Characteristic of the image is the very dull color to a point where details of the image are not clearly visible. The basic color is wheat-gray and in light gray-wheat. The print is clean. The relief is very slightly visible.                        Σιτόχρωμο-γκρι   wheat-gray                                Άτονο σιτόχρωμο-γκρι light gray-wheat
              [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]         [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

Varg83

Varg83

5 λεπτά
    lepta

Το χαρτί είναι πρασινωπό. Οι αποχρώσεις είναι το κιτρινοπράσινο (σε διάφορους τόνους, από άτονο έως ισχυρά κιτρινοπράσινο που παραπέμπει σε ελαιοπράσινο) και το άτονο πράσινο ή κατά άλλους στακτοπράσινο.
Οι Α.Ε. πλέον είναι αισθητά παχύτεροι από την προηγούμενη έκδοση και οι χρωματισμοί τους κυμαίνονται από πράσινοι έως ελαιοπράσινοι.

The paper is greenish. The shades are yellow-green (in various tones, from dull to strong yellow-green that refers to olive-green) and the dull green or otherwise greyish-green.
The C.N. they are now significantly thicker than the previous version and their colors range from green to olive green.

                                                                                  Αριθμοί Ελέγχου[size=16],C.N, της περιόδου
[/size]


                                                                           [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]
                     Πράσινο-κίτρινο που καταλήγει να έχει ισχυρή αίσθηση του κίτρινου και φτάνει στο ελαιώδες    yellow-green
                              
                 [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]             [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]
oily yellow green

                                                               Στακτοπράσινο greyish green


                               [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]


                                                                                                                               
                                                                                                                                     

Varg83

Varg83

10 λεπτά
       lepta

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες ανακαλύφθηκε πως την περίοδο αυτή έγιναν 2 στοιχειοθετήσεις, ήτοι μπορούμε να ξεχωρίσουμε 2 περιόδους εκτύπωσης για τα 10λεπτα. Βασικοί χρωματισμοί είναι το κοκκινο-πορτοκαλί και το άτονο πορτοκαλί σε χαρτιά κυανοπράσινα και πράσινα. Υπάρχει και το σπάνιο σαρκόχρωμο (
Salmon). 
Η κατάταξη των 10λεπτων σε αυτή την περίοδο γίνεται εύκολα μιας και εδώ κατατάσσονται τα 10λεπτα που έχουν χαρτί χρωματισμένο, πολύ καλής έως άριστης ποιότητας και οι Αριθμοί Ελέγχου δεν έχουν διαφορά πάχους ή πιο σωστά είναι πιο πεπλατυσμένοι σε σχέση με τους προηγούμενους. 

From the research carried out in the previous decades, it was discovered that during this period 2 types of placement of C.N. were made, that is, we can distinguish 2 printing periods for the 10 lepta. Basic colors are red-orange and dull orange on cyan and green papers. There is also the rare flesh-colored (Salmon).
The classification of 10 lepta in this period is easy since here are classified the 10 lepta that have colored paper, very good to excellent quality and the Control Numbers have no difference in thickness or more correctly are more flattened than the previous ones.


                   
          Κόκκινο-πορτοκαλί   red orange              Άτονο πορτοκαλί σε πράσινο χαρτί dull orange on greenish

      [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.] [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]               Ζεύγος σε φάκελο. πορτοκαλί σε πράσινο χαρτί,pair on cover,orange on greenish         [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]
                                        
                                              Αριθμός Ελέγχου
                     [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]


                                                                                                                 Salmon (φωτό από κατάλογο δημοπρασίας)


                                                                                                      [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

Varg83

Varg83

20 λεπτά
       lepta

Τα 20λεπτα έχουν τα γενικά χαρακτηριστικά της έκδοσης. Το χαρτί είναι υποκύανο, άριστης ποιότητας και το πάχος από μέτριο έως χοντρό. Οι χρωματισμοί είναι αποχρώσεις του μπλε που κυμαίνονται από άτονο μπλε έως μπλε ουρανί. Έχουν παρατηρηθεί και αντίτυπα σε χρωματισμό σκούρο μπλε γκρι που μοιάζει με το αντίστοιχο των ‘’Συνεχών Εκδόσεων’’. 
Οι Α.Ε. κυμαίνονται από κυανοί έως βαθυκύανοι. 

The 20 lepta have the general characteristics of the version. The paper is light cyan, of excellent quality and the thickness from medium to thick. The colors are shades of blue ranging from dull blue to sky blue. Copies in dark blue-gray color similar to that of the "first Athens printings" have also been observed.
The C.N. ranging from cyan to deep cyan.
                                Μπλε-ουρανί   sky blue                                                  Βαθύ μπλε-γκρι deep gray-blue

               [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]     [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]Έχει επεξεργασθεί από τον/την Varg83 στις Πεμ Φεβ 01, 2018 7:01 pm, 1 φορά

Varg83

Varg83

40 λεπτά lepta

      

Το χαρτί είναι σκούρο κυανοπράσινο και πράσινο. Ο βασικός χρωματισμός είναι το μωβ που άλλοτε βρίσκεται σε απόχρωση στακτωπή-μωβ, άλλοτε πιο έντονο μωβ (λόγω μεγαλύτερης αναλογίας του κόκκινου). 
Οι Αριθμοί Ελέγχου είναι μωβ (ιόχρωμοι) σε πιο έντονο τόνο λόγω του κόκκινου χρώματος.

The paper is dark cyan and green. The basic color is purple, which is sometimes in a dull-purple shade, sometimes more intense purple (due to a higher proportion of red).
Control Numbers are purple (violet) in a more intense tone due to the red color.     Μωβ-γκρι σε μπλε χαρτί  Grey-mauve on green                               Α.Ε.,C.N. της έκδοσης
         [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]       [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]
                                                   Μωβ σε πρασινωπό mauve on greenish                                                 [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

Varg83

Varg83

80 λεπτά,lepta


Ανέφερα στην αρχή τα σχετικά με τα 80λεπτα. Προσωπικά τα κατατάσσω εδώ μιας και τα χαρακτηριστικά είναι ‘’Καθαρισμένων Πλακών’’. Ως εκ τούτου ακολουθούν τα γενικά χαρακτηριστικά που αναφέρθησαν. 
Έγιναν δυο τραβήγματα, το 1873 και το 1875. Είναι υπό διερεύνηση για το αν υπάρχουν διαχωριστικά γνωρίσματα μεταξύ τους. 
Το χαρτί είναι άριστης ποιότητας σε ροδίζον χρώμα. 

I mentioned at the beginning about the 80 lepta. Personally, I classify them here since the features are "Cleaned plates". Therefore the general characteristics mentioned are as follows.
Two printings were taken, in 1873 and 1875. It is under investigation as to whether there are distinguishing features between them.
The paper is of excellent quality in pink color


Χαρακτηριστικό για την αναγνώριση αποτελεί το στοιχείο ‘’0’’ στους Α.Ε. που είναι πιο πεπλατυσμένο σε σχέση με το ‘’8’’ αφού το τελευταίο δεν είχε χρησιμοποιηθεί για αρκετά χρόνια σε αντίθεση με το ‘’0’’ το οποίο όλα αυτά τα χρόνια χρησιμοποιήθηκε κατά κόρων (10λεπτα, 20λεπτα, 40λεπτα).
Οι χρωματισμοί είναι από άτονο καρμινόχρωμο (ροδίζον), βαθύ καρμινόχρωμο.

Characteristic for the recognition is the element "0" in the C.N. which is more flattened than the "8" since the latter had not been used for several years in contrast to the "0" which all these years was used against daughters (10 L, 20 L, 40 L).
The colors are from dull carmine (pink), deep carmine.
                            Καρμινόχρωμο     carmine                                   Καρμινόχρωμο Βαθύ deep carmine.
.


          [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]              [Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτή την εικόνα.]

Παναγιώτης Ρασσιάς

Παναγιώτης Ρασσιάς

Στα άριστα παρουσιασμένα παραπάνω στοιχεία της έκδοσης,παραθέτω και εγώ μερικά πιο ειδικά σημεία πάνω σε μερικές αξίες.
Ξεκινώ με την εμφάνιση απο αυτές της εκδόσεις,την κατα λάθος εκτύπωση σε ορισμένες αξίες του διαχωριστικού πλακιδίου που έμπαινε στη συναρμολόγηση της εκτυπωτικής πλάκας των ΑΕ,σαν διαχωριστικό μεταξύ τως ψηφίων.Το συναντούμε στα 20λ κυρίως αλλά και στα 5 & 10 σπανιότερα,με την παρουσίαση στο τελευταίο σεμινάριο της ΦΕΑ σε 40λ,πράγμα σπανιότατο,όπως και γενικά είναι μια σπάνια περίπτωση γενiκώς,με την υπερτίμηση να υπερβαίνει το x30.

I also quote some more specific points on some values.
I start with the appearance of these versions, the accidental printing on certain values of the divider plate that was included in the assembly of the printing plate of the C.N., as a divider between the digits. We find it in 20l mainly but also in 5 & 10, which is very rare, as it is generally a rare case in general, with the overestimation exceeding x30.


[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

θέση 55,σφάλμα πλάκας γραμμή πίσω απο το λαιμό,σφρ.Νάξος '74',ανεστραμμένο '0',pos.55,plate flaw line behind the head,cancel type 1 74,Naxos

Παναγιώτης Ρασσιάς

Παναγιώτης Ρασσιάς

Παραθέτω και εγώ 40λ στη πρασινωπή απόχρωση του χαρτιού,για ακόμα καλύτερη σύγκριση,και με την πιθανότητα να έχουμε κάποιο στη συλλογή μας που δεν το είχαμε προσέξει.Να σημειώσω έδω πως κατα την άποψή μου υπάρχει σημασία σε περιπτώσεις που είναι πιο δύσκολο να βρεθούν,υπάρχει υπεραξία και ασφαλώς:
σπανιότητα/μικρος αριθμός προσφερόμενων τεμαχίων στη αγορά /θέληση συλλεκτων για απόκτησή τους=υπεραξία,ετσι απλά!


I also quote 40l in the greenish shade of the paper, for even better comparison, and with the possibility of having someone in our collection that we did not notice. To note here that in my opinion there is importance in cases that are more difficult to find, there is added value and of course:
rarity / small number of pieces offered in the market / collectors' will to acquire them = added value, so simple![Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

Παναγιώτης Ρασσιάς

Παναγιώτης Ρασσιάς

Και πάμε τώρα στα 80λ...!

Εδώ έχουμε συζήτηση.
Δεχομαι εν μέρη την άποψη των κκ Περιστάνογλου και Ανάργυρου,αντιπροέδρου της ΦΕΑ,στη παρατήρησή μου που καταγράφεται στο 13'20 του δευτέρου χθεσινού βίντεο,ότι κατα την εκτύπωσή τους το 1872-1873 κατα κάποιο τρόπο τελείωσε το χαρτί,που τότε είχαμε περάσει στα  διαφορετικής ποιότητας,με χαρτόμαζα περίεργης υφής,πορώδες,με νεφελώματα σε διαφάνεια και ασφαλώς μετα τα μέσα του '72 περάσαμε στα δικτυωτά και υποστήριξαν πως κάποια στιγμή τελείωσε αυτήςε της ποιότητας το χαρτί και μέλλον έγινε χρήση μικρής μερίδας καλής ποιότητας για αυτη την αξία...
Ναι,στη αναφορά μου προχθές υποστήριξα ένστασh,καθώς είμαι κάτοχος ένος ιδιαίτερου γραμμ.,το οποίο το παραθέτω μαζί με ένα αναμενόμενο :

And now let's go to the 80l ...!

We have a discussion here.
I accept in part the opinion of Peristanoglou and Anargyros, vice-president of FEA, in my observation recorded at 13'20 of yesterday's second video, that during their printing in 1872-1873 the paper was somehow finished, which we had then passed to the different quality, with a paper texture of strange texture, porous, with nebulae in transparency and of course after the middle of '72 we went online and claimed that at some point the paper of this quality ran out and in the future a small portion of good quality was used for this value ...
Yes, as i talk in the video from of FEA seminar I supported this objection, as I am the owner of a special case, which I quote together with an expected one:


[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

Παναγιώτης Ρασσιάς

Παναγιώτης Ρασσιάς

Μιλάω για το αριστερο γραμμ.το οποίο:

-έχει βαθιά καρμινόχρωνμη απόχρωση
-σφραγίδα 1880
-χαρτί σαφώς υποκίτρινο και με ορατή διαφορά στη ποιότητα.

Υπάρχει αναφορά για μερίδα υποκίτρινου χαρτιού στα 80λ των συνεχόμενων,ναι,αλλά εδώ έχουμε πλατύ '0' και το κυριώτερο πάνε ''περίπατο'' οι απόψεις που έλαβα στη ΦΕΑ γιατί ας δεχτούμε ότι τελείωσε το χαρτί,πήγε ένας υπάλληλος στο χαρτοβιβλιοπωλείο του Πάλλη στη Σταδίου και πήρε το καλής ποιότητας που έγινε η εκτύπωση,αλλά εδώ τι έχουμε?
πάλι τελείωσε το δικτυωτό χαρτι και πήγαν και πήραν άλλο?
και γιατι μόνο στα 80λ και όχι σε κάποια άλλη αξία,αφου έχουμε καταπληκτική ομοιομορφία στις εκδόσεις 1871-1876 με τη χρήση δικτυωτών χαρτιών,με μικρή εξαίρεση μολυβί 20λ που έχουν μικρότερο δικτύωμα.
Σίγουρα πρέπει να γίνει έρευνα πάνω σε προσφερόμενα γραμμ.80λ στιε δημοπρασίες που θα έχει σκοπό την ανακάλυψη και άλλων τέτοιων περιπτώσεων ,έτσι ώστε να υποστηριχθεί πως στο τράβηγμα του 1875,όπως υποστηρίζεται έγινε χρήση τέτοιου χαρτιού και τότε να πάρει κανονικά την κανονική ταξινόμησή ,το αριστερό στις καθαρισμένες,λόγω τέτοιας εκτύπωσης και το δεξί στις εκδόσεις 1871-76 και με την ανάλογη υπερτίμηση,καθώς π?τι εδώ υπάρχει σπανιότητα.

[color=#339900]I'm talking about the left stamp, which:

-has a deep carmine shade
-1880n postmark
-purely yellow paper with a visible difference in quality.

There is a report for a portion of pale yellow paper in the 80l of the consecutive editions of 1866, yes, but here we have a wide '0' and the main , let's accept that the paper is finished, an employee went to the bookstore of Pallis in the Stadiou street and got the good quality that the print was made, but here what do we have?

again finished the mesh paper and they went and got another; and why only at 80l and not at any other value, since we have amazing uniformity in the 1871-1876 editions with the use of mesh papers, with the small exception of 20l pencils that have a smaller mesh. Surely research should be done on the offered stamps.80l at auctions that will aim to discover other such cases, in order to claim that in the printings of 1875, as it is claimed, such paper was used and then to get the normal classification, the left in the cleaned plates print, due to such printing and the right in the 1871-76 editions and with the corresponding overvaluation, as I believe that there is a rarity here.

Παναγιώτης Ρασσιάς

Παναγιώτης Ρασσιάς

Και εδώ μπαίνει το ερώτημα,πιάνοντας το νήμα της κουβέντας απο το τόπικ των γενικών συζητήσεων,είναι ή δεν είναι ''0'' έκδοσης 1875-80 ?
Να άλλη μια περίπτωση με το αφάλμα των ανισόπεδων ΑΕ:


And here comes the question ,, is or is not "0" version 1875-80? Here is another case, with the error of the uneven C.N.:
[Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και συνδεδεμένοι για να δείτε αυτόν το σύνδεσμο.]

ο Κούνδουρος το δίνει σαν θ.81-82-83 εγώ το είχα σαν λευκάζον αριστερό '8' για άλλη θέση,πράγμα που δείχνει παράλληλα το μάταιο της συλλογής λευκάζοντων αριθμών όψης ,καθώς αυτα μάλλον ηταν εκτυπωτικές ποικιλίες,δεν τα αναφέρει ο Ασημακόπουλος,αλλά τα δίνουν οι Κωνσταντινίδης και Καϊτατζίδης[αυτο ισχύει και για τα 5λ]

J.Koundouros gives it as θ.81-82-83 I had it as a whitening left '8' for another position, which also shows the futility of collecting whitening face numbers, as these were probably print varieties, Asimakopoulos does not mention them, but they are given by Konstantinidis and Kaitatzidis [this also applies to the 5l]

Παναγιώτης Ρασσιάς

Παναγιώτης Ρασσιάς

Λοιπόν πάνω στο 80λ που έχω και έχει κάποια ιδιαιτερότητα στη απόχρωση του χαρτιού και σαν συνέπεια τις όποιες σκέψεις μήπως είναι χαρακτηριστικά παράδειγμα του 1875 κτλ...ε,ο Περιστάνογλου μου έθεσε πολύ ωραία την άποψή του πως η χρήση λινέλαιου στη σύνθεση του χρώματος και ειδικά στα καρμινόχρωμο ,που είναι το δικό μου,είχε αποτέλεσμα να αλλάξει ελαφρα,γιατι μιλάμε για μια πιο μικρη απόκλιση εδώ,το χρώμα του χαρτιού,και έτσι τα κανονικά 80λ με το παχύ '0' να είναι σε λευκό/κανονικό χαρτί*και το δικό μου να έχει αυτη την μικρη υποκίτρινη απόχρωση.

*πάντα με εξαίρεση μικρη μερίδα 80λ συνεχόμενων,αλλά εκει υπάρχει κανονικό '0'


Well, on the 80l that I have and it has some peculiarity in the color of the paper and as a consequence any thoughts, maybe it is a typical example of 1875 etc ... well, Peristanoglou set his point of view very nicely, in the next seminar that followed, in FEA, that the use of linseed oil in the composition of the color and especially in the carmine color, which is mine, had the effect of changing slightly, because we are talking about a smaller deviation here, the color of the paper, and so the normal 80l with the thick ' 0 'to be on white / plain paper * and mine to have this little pale yellow tint.

* always with the exception of a small portion of 80l consecutive ΠΡΙΝΤ 1862-67, but there is a normal '0'

Admin

Admin
Admin

6

https://philotelists.forumgreek.com

Admin

Admin
Admin

1867-1869

https://philotelists.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή  Μήνυμα [Σελίδα 1 από 1]

Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης